top of page

 

PRIVACY POLICY

Michael Verstraeten (KBO nr. 0867.572.057, Beelbroekstraat 60, 9040 Gent, tel: +32 (0)9 329 85 66,
e-mail: michael.verstraeten@telenet.be (hierna: MV) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

MV neemt de bescherming van uw persoonsgegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons kantoor via volgend e-mailadres: michael.verstraeten@telenet.be.

In deze privacyverklaring verduidelijkt MV welke persoonsgegevens van u worden verwerkt, voor welke doeleinden en op welke rechtsgrond, hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard, aan wie uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven en welke rechten u heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR MV VERWERKT, VOOR WELKE DOELEINDEN EN OP WELKE RECHTSGROND?

Naast het verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens die u MV (gebeurlijk) verstrekt bij het gebruik van de website, verzamelt en verwerkt MV in het kader van haar juridische dienstverlening persoonsgegevens van:

 • (potentiële) Cliënten en hun medewerkers

 • Personen die zich inschrijven op de MV nieuwsbrief

 • Personen die hun visitekaartje of anderszins hun contactgegevens aan MV verstrekken

 • Sollicitanten

 • MV dienstverleners

 • Derden (voor zover noodzakelijk voor het uitvoeren van de juridische opdracht toevertrouwd aan MV door haar cliënten)

 

MV verzamelt onder meer de volgende persoonsgegevens:

In het kader van cliëntenbeheer (contractuele noodzaak, toestemming, wettelijke verplichting, gerechtvaardigd belang):

 • Identificatiegegevens

 • Financiële gegevens en bijzonderheden

 • Persoonlijke kenmerken

 • Professionele gegevens (opleiding en beroep)

 • Gerechtelijke en strafrechtelijke persoonsgegevens

 • Overige persoonsgegevens die (potentiële) cliënten actief verstrekken, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch, of in het kader van de gevraagde dienstverlening

 

In het kader van leveranciersbeheer (contractuele noodzaak, wettelijke verplichting, gerechtvaardigd belang):

 • Identificatiegegevens

 • Financiële gegevens

 • Professionele gegevens (opleiding en beroep)

 

In het kader van direct marketing, waaronder het toesturen van de MV nieuwsbrief of informatie over publicaties en opleidingen die u mogelijk kunnen interesseren (toestemming, gerechtvaardigd belang):

 • Identificatiegegevens

 • Persoonlijke kenmerken

 • Professionele gegevens (opleiding en beroep)

 

In het kader van sollicitaties (toestemming, gerechtvaardigd belang):

 • Identificatiegegevens

 • Persoonlijke kenmerken

 • Professionele gegevens (opleiding en beroep)

 • Beeldopname (foto)

 

In het kader van de naleving van de wettelijke verplichtingen:

 • Identificatiegegevens

 • Financiële gegevens

 • Identiteitskaart en rijksregisternummer

 

In het kader van de uitvoering van de juridische opdracht toevertrouwd aan MV door haar cliënten:

 • Persoonsgegevens van derden afkomstig van openbare bronnen (zoals het Rijksregister, de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Belgisch Staatsblad, etc.) en private bronnen (zoals sociale media en B2B-databanken), waaronder:

  • Identificatiegegevens

  • Financiële gegevens

  • Professionele gegevens (opleiding en beroep)

  • Gerechtelijke en strafrechtelijke persoonsgegevens

 • Overige persoonsgegevens van derden ontvangen in het kader van de behandeling van (gerechtelijke) geschillen

 

HOE LANG BEWAART MV UW PERSOONSGEGEVENS?

MV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld:

 • Cliënten- en leveranciersbeheer, uitvoering van de juridische opdracht: 10 jaar na het einde van de overeenkomst

 • Direct marketing: 3 jaar na het laatste betekenisvolle contact, met dien verstande dat een hernieuwing van deze termijn mogelijk is mits uw toestemming

 • Sollicitanten: 1 jaar na ontvangst van de persoonsgegevens

 • Wettelijke verplichtingen: wettelijke bewaringstermijn

AAN WIE KAN MV UW PERSOONSGEGEVENS DOORGEVEN?

MV kan uw persoonsgegevens delen met:

 • Dienstverleners die als verwerkers voor MV optreden: IT-dienstverleners, PR/marketing dienstverleners, vertaalbureaus

 • Professionele raadgevers van MV zoals externe advocatenkantoren en boekhouders

 • Derden die betrokken zijn bij de dienstverlening van MV aan haar cliënten: gerechtsdeurwaarders, arbiters, bemiddelaars, notarissen, de tegenpartij en hun advocaten, getuigen en deskundigen

 • Derden die betrokken zijn bij de dienstverlening van MV binnen de context van hun relatie met de cliënten: banken, verzekeringsmaatschappijen en makelaars

 • Overheidsinstanties zoals politiediensten, het gerecht, stafhouder van de Ordes waartoe de advocaten van MV behoren, de Cel voor Financiële Informatieverwerking en overige toezichthoudende instanties.

 

Deze lijst is niet exhaustief. Er kunnen andere gevallen zijn waarin MV andere partijen moet informeren om haar diensten zo effectief mogelijk te verstrekken.

 

WELKE RECHTEN HEEFT U MET BETREKKING TOT DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien (en er kopie van op te vragen), te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MV (bijvoorbeeld voor marketing doeleinden) en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, kopie, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens versturen naar volgend e-mailadres: michael.verstraeten@telenet.be of per aangetekende post op ons kantooradres.

MV houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, en dit binnen de dertig dagen, op uw verzoek.

U dient wel rekening te houden met het feit dat MV gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van haar wettelijke verplichtingen, voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.

MV wenst u er tevens op te wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Alvorens klacht in te dienen, is het aangewezen om contact met MV op te nemen om een snelle oplossing voor uw klacht te kunnen vinden.

 

WIJZIGING VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

MV behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. De meest recente versie van de privacyverklaring is terug te vinden op de MV website. Indien de aanpassingen substantieel zijn, zal MV u hier attent op maken via haar website, per e-mailbericht of per gewone post.

bottom of page