top of page

 

DISCLAIMER

 

 

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de hierna vermelde gebruiksvoorwaarden. Door het loutere gebruik van de website wordt u geacht van deze voorwaarden kennis te hebben genomen en ze te hebben aanvaard.

De op deze website vermelde informatie is uitsluitend van algemene aard en geenszins op de specifieke omstandigheden van enig persoon of entiteit gericht, en vormt bijgevolg op generlei wijze een juridisch advies of een professionele aanbeveling.

Hoewel Michael Verstraeten de grootst mogelijke zorg en aandacht besteedt aan de inhoud van de op de website vermelde informatie, kan zij niet garanderen dat deze informatie alomvattend, volledig, nauwkeurig en bijgewerkt is.

Michael Verstraeten kan bijgevolg geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze website verstrekte informatie aanvaarden en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die zou ontstaan door of voortvloeien uit enig rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de website of van de op of via de website verkregen informatie.

Michael Verstraeten streeft ernaar onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Sommige gegevens of informatie op de website kunnen evenwel in files of formats zijn gecreëerd of gestructureerd die niet foutloos zijn. Michael Verstraeten kan dan ook niet garanderen dat de dienst geen onderbreking zal kennen of niet anderszins door dergelijke problemen kan worden beïnvloed. Michael Verstraeten aanvaardt bijgevolg geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit eventuele onderbrekingen van de website, voor schade veroorzaakt door technische fouten, zelfs indien deze naar Belgisch recht als zware fout gekwalificeerd zouden worden, voor schade veroorzaakt door virussen of andere soortgelijke verstorende elementen zoals vb. bugs, troyaanse paarden enz.

Op of via de website wordt u met hyperlinks doorverwezen naar externe websites waarover Michael Verstraeten geen zeggenschap of technische of inhoudelijke controle kan uitoefenen. Michael Verstraeten kan bijgevolg geen enkele garantie bieden omtrent de volledigheid, de juistheid van de inhoud of de beschikbaarheid van deze website, en draagt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Evenmin houden de hyperlinks naar andere websites enige bekrachtiging in door Michael Verstraeten van de informatie aangeboden op deze externe website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Het auteursrecht en alle intellectuele rechten op de informatie vermeld op de website berusten bij Michael Verstraeten en deze informatie kan niet worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

-

bottom of page